ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งไปเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของสินค้าประเภทที่จะต้องสั่งทำหรือสั่งมาจากต่างประเทศซึ่งทางบริษัทจะแจ้งท่านตั้งแต่ตอนที่ท่านทำการสั่งซื้อ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสินค้าเป็นเงินสดแต่ท่านจะสามารถสั่งสินค้าชนิดอื่นที่ท่านต้องการใช้ในจำนวนเงินที่เท่ากัน (โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความต้องการใช้จริงก่อนทำการสั่งซื้อและโอนเงินชำระค่าสินค้า)

เงื่อนไขการขอคืนเงิน

การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการ กรณีสินค้าตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า หรือที่ไม่มีสินค้าทดแทน
โดยหลังจากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว ทางเราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

วิธีการขอคืนเงิน มี 2 รูปแบบ

 • ลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเราจะดำเนินตัดเงินเข้าวงเงินในบัตรเครดิต ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%
 • ลูกค้าที่โอนเงินผ่านธนาคาร ทางเราจะดำเนินการ โอนเงินกลับเข้าบัญชี โดยลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขบัญชีโอนเงินคืน บัญชีเดียวกับที่ชำระเงินเข้าบัญชี หรือ ชื่อ-นามสกุล เดียวกัน เท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 090-667-2438,02-8141714 หรือ EMAIL: [email protected]

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น กล่องสินค้าบุบ แตก หรือ ผิดรูป จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้นลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี หลังจากได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายทันทีหรือหลังจากนั้นไม่เกิน 2 ทำการบริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันทีไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

เงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า

 1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
  1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่นให้กับลูกค้า
  2. จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  3. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

**หมายเหตุ**

ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกันดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า สามารถตรวจสอบได้ที่“เงื่อนไขการรับประกันสินค้า”

ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทาง โทร หรือ E-MAIL ตั้งแต่เวลา 9:30น.– 18:00น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัต

เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

ตัวเครื่องจะได้รับการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7วัน เฉพาะในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

**หมายเหตุ**

การเปลี่ยนสินค้าบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น หากอุปกรณ์เสริมเสียหายขอสงวนสิทธิ์เป็นการส่งซ่อม
ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า
สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด

กรณีลูกค้าไม่สามารถตั้งค่า (CONFIG) อุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าได้ ทางบริษัทขอสงวน ลิขสิทธิ์ ไม่ถึอเป็นความรับผิดชอบใดๆของบริษัท สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเองเท่านั้น ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ